Logo Main

Alumni

2morrow Scaler รุ่นที่ 2

เขม

ม.ล. กัลยกร เกษมศรี

Managing Director

Napat-Naphan Co., Ltd.

หนุ่ม

คุณา วิทยฐานกรณ์

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีวีโซไซตี้ จำกัด

กิ๊ฟ

แคทลียา ท้วมประถม

MD

บริษัท เดอะ ดีไซน์ เอสเซนเชี่ยล จำกัด

เต้

จักรพล รักสัตย์

CMO and Business Development

Trinityroots Co., Ltd.

ยศ

จิรยศ เทพพิพิธ

CEO

infofed

ต้น

จิระ สันติวัฒนา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

จุก

ดร.จุไรรัตน์ วรรณยิ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสยาม

Chef moo

เฉียบวุฒิ คุปสิริกุล

MD

Ubon hongfah group

ส้ม

ชรัญญา นุกรณ์นวรัตน์

Managing Director

Global Union Express co.,ltd.

แก่น

ชลวิทย์ สุขอุดม

Managing Director Group of Knowledge Management

Singha Corporation

โอเล่

ชัยวัฒน์ กุมุทพงษ์พานิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จำกัด

วิทย์

ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

กอล์ฟ

ฐิริญะพงศ์ อัศวดีกูล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ร่วมสร้าง คอนซัลติ้ง จำกัด

นิว

ณัฐณิชา ปุญญนิรันดร์

ทายาทธุรกิจ (กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อ)

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

A

ณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต์

CEO

Remaxthailand co,ltd.

ปอ

ถวนันท์ ธเนศเดชสุนทร

Managing director

Dwell Grand Asset

น้อง

ทรงสมร สุขบุญทิพย์

Managing Director

บริษัท สุขบุญทิพย์ จำกัด

เป็น

ธนพล กองบุญมา

CEO-ICT

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

ไฮ

นันทพันท์ วีรภัทรศิริกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวอาร์พี กรุ๊ป จำกัด

Karn

บงการ พยัฆวิเชียร

Co Founder

PRO-toys

หญิง

ดร.บัณลักข ถิรมงคล

CEO

บริษัท วิจัยและพัฒนาความสูงมนุษย์ ประเทศไทย จำกัด

ดิน

บุษบาวรินทร์ วรินทร์

รองกรรมการผู้จัดการ

KOP Civil Building co.,Ltd.

เต้ย

ปกรณ์ พกมณี

เจ้าของกิจการ

บริษัท ที สไตล์ จำกัด

มอส

ปฏิภาณ ปฐวีกานต์

นักร้อง / นักแสดง / นักลงทุน

Gmm Grammy

อ้น

ปฤณ จำเริญพานิช

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซาคาเอรุ จำกัด

หมี

พิพัฒน์ วังรัตนโสภณ

Managing Director

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

เบียร์

มนสิศร์ อิทธิระวิวงศ์

General Manager

Sales/ GFPT Public Company Limited

โรจน์

รวิโรจน์ อัมพลเสถียร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มงคลโรจนทรัพย์ จำกัด

กิ๊ฟ

วริษฐา ลีลเศรษฐพร

Project Officer

บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน)

ปิง

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ

บริษัท คีนน์ จำกัด

ทราย

วารีรัตน์ อัครธรรม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จำกัด

Dink

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

MD

บริษัท โวเน่ จำกัด

เจี๋ย

วีระ สิงห์วิศิษฏ์

Managing Director

SUN 168 GROUP

หม้อ

วุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล

Strategic KM Manager

Singha Corporation

หก

ศักดา อุดมรัตนานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอนเดอสัน แอทเส็ท จำกัด

Teddy

กัมปนาท วงศ์หงษ์กุล

CEO

DYMAXTION Corporation 88 Co., Ltd.

MIKE

สมบูรณ์ จุฬาศินนท์

Deputy Managing Director

MEESAENGBUSBODY CO.,LTD

พลาย

สรัล ลีสวรรค์

President

ANG Solution

karn

สุขุม สันติกาญจน์

Management Trainee

Housing Development

ปอน

สุภาดา วัฒนสุข

Managing director

บริษัท บางกอก เนตัวเย่ (ไทยแลนด์) จำกัด

แอน

สุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA)

ติก

โสภณ เรืองกิตติกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ฮัด

หฤทัย หลิมประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริการ)

บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กุ๊ก

อธิชานันท์ พรโชติทวีรัตน์

ผจก ทั่วไป

บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด

ทินี

อนัณทินี จิตจรุงพร

Managing Director

Prime Image International Co., Ltd

ซัน

อนันต์ อาศิรเลิศสิริ

ประธานกรรมการ

SUN 168 GROUP

อร

อรวรา จารุวัฒน์กุล

Director

บริษัท เพชรธารา จำกัด , บริษัท พีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อัทธ์

อังค์กูณฑ์ ธนาทรัพย์เจริญ

Co-Founder

Your Wealth Come

เติ้น

อัทธนีย์ ตั้งตรงเวชกิจ

-

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

เวสป้า

อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

CEO

Starplus City Co.,Ltd

เอก

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ใหญ่

โอภาส ถิรปัญญาเลิศ

Chief Operating Officer

PROP2MORROW CO.,LTD.